Tips & råd – hvordan klage

Erfaring

1. De vil i hovedsak ikke svare på sms og mail. Send allikevel, da i tillegg til telefonsamtalene. Er det sagt noe viktig under samtalen send resyme til dem pr mail eller sms. Dette er sentralt som bevis senere.
2. De vil ofte hevde de har pratet med både NAF og Forbrukerrådet – derfra mener de å ha fått noe utrolig råd. I min sak var jeg klar over at det ikke var sannhet i en slik anførsel, blant annet fordi NAF og Forbrukerrådet hadde gitt Billig Bil AS råd stikk i strid med gjeldene lovverk.
3. Prosessen kan være slitsom. Skal du fremme sak for forbrukerrådet kan det ta opp mot 6-8 mnd før det foreligger endelig dom i Forbrukertvistutvalget. I de fleste tilfeller kan det gå raskere, ofte fordi Jonli ikke inngir tilsvar til Forbrukerrådet eller Forbrukertvistutvalget.
4. Ikke la deg hisse opp eller frustrere over alle anførslene og meningene de presenterer i samtalene med deg. I mitt tilfelle hvor samtalene var tatt opp, nektet de i ettertid for at det var dette som var avtalt. Det er viktig å holde hodet kaldt.
5. Ikke begi deg inn i lange unødvendige diskusjoner pr. mail eller telefon. Hold deg til saken – er bilen levert i den stand som var avtalt – foreligger det en mangel m.m.
6. Kommer de med stadige unnskyldninger for hvorfor bilen ikke er utbedret, eller levert. Fremsett endelig frist, med varsel om dekningskjøp og erstatningskrav.
7. Ikke bruk hardt og konfliktøkende språkbruk. Hensikten din er å fremme et rettslig krav – dokumentere at bilen ikke var i avtalt stand og søke dekning for kravet mot selskapet eller enkeltpersoner i styre.
8. De vil ofte hevde en rekke regelverk, i mitt tilfelle at det ikke kunne betales kontant – en regel som selvfølgelig ikke eksisterer. Det er henholdsvis en medansvarregel for forbruker jf sktl § 16-50. Men er ikke anvendbar i min sak. Derfor la deg aldri affisere av all regelerfaringen deres – de tar stort sett feil.
9. De vil hevde det ble solgt som reparasjonsobjekt – derfor har du ingen krav. Dette stemmer frem til et visst punkt. Du har fortsatt krav på det som fremgår av annonse og det som forøvrig er avtalt mellom partene. De kan heller ikke bruke reparasjonsobjekt klausulen som en generell klausul som verner for all rettslig forfølgelse av kravet.
10. De vil hevde de har pratet med advokat. I mitt tilfelle stemte ikke dette, dersom det skulle stemme har de fått noen dårlige og lovstridige råd.

Før handel
1. Print ut kontrakt fra forbrukerrådet.no, ta dem den med. Be om at denne brukes.
2. Lagre annonsen trygt, den er en del av etterfølgende bevis ved tvist
3. Kontakt finn.no for å finne ut mer om kjøretøyet – er det ikke lagt mer registrering nummer i annonse, henvend deg til selskapet for å få tak i dette.
4. Ta gjerne opp samtaler dersom du er usikker på hvor trygg handel er. Dette er ikke straffebelagt så lenge du er delaktig i samtale, det kan videre vanskelig ses som utilbørlig bevisfremskaffelse i sivilretten med tanke på selskapets historikk.
5. Ta kontakt med biltilsynet om alt fra PKK-kontroller (EU-kontroll) til heftelser på kjøretøyet. Her kan du også få oppgitt hvilke verksted som PKK-godkjente kjøretøyet.
6. Står det at bilen er EU-godkjent og alle avgifter betalt i annonse, send sms til 2280 regnr XXXXX – så finner du fort ut om dette stemmer.
a. Dine rettigheter er regulert i Lov om Forbrukerkjøp (fobkjl); http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=forbrukerkj%F8psloven&sok=fast
b. Lovens forarbeidet gjengis her Ot.prp. nr. 44
c. (2001-2002) : http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/20012002/otprp-nr-44-2001-2002-.html?id=167295
d. Dommer og saker mot selskapet finner du her: http://www.forbrukertvistutvalget.no

Under handel
1. Aldri forhåndsbetal – bruk bankremiss, eller finn.no sin Payex betalingsløsning
2. Undersøk bilen nøye, prøvekjør den – merk deg rust, ulyder – lamper som lyser m.m
3. Fremgår det feil som ikke fremgikk av annonse, be om at disse rettes opp og\eller skriv dem inn i kontrakt med når feilene skal være utbedret. Vær presis det vil hjelpe saken din i eventuell tvist.
4. Forbrukerkjøpsloven(fobkjl) er preseptorisk. Det vil med andre ord si at den går fremfor kontrakt. Den profesjonelle part kan ikke avtale seg vekk fra lovkrav– det kan forøvrig heller ikke forbruker.
5. Selskapet mener de ikke gir garanti. Dette er ikke det samme som lovbestemt reklamasjon, mao kan du alltid klage på en bil dersom den ikke er i overenstemmelse med det som ble avtalt mellom partene.
6. Du kan hente ut alt av Periodiske kontroller, heftelser m.m hos biltilsynet.
Etter handel
1. Nå er det anledning å klage på feil og mangler som ikke skulle foreligge etter avtalen, eller mangler du ikke var klar over før kjøp.
2. Loven har et objektivt skyldkrav, det er derfor uten betydning om Billig Bil AS mente de var klar over feilen eller ikke – de bærere uansett det objektive ansvaret for feilen
3. Bilene som selges er ofte lavt priset, i seg selv fratar dette deg ikke rettigheter, men det skal med i vurderingen om du kunne forventet mer av en bil til den pris – alder og kvalitet. Dette må vurderes individuelt i den enkelte sak.
4. Avdekker du feil, klag eller fremsett reklamasjon. Også om du ikke fult ut har kartlagt alle forhold ved feilen. Her er det tidsfrister, Forbrukertvistutvalget (FTU) praksis tilsier at du ikke bør fremsette klagen særlig mer enn 2-3 uker etter den ble avdekket.
a. Det kan klages muntlig, men du bærer bevisbyrden for innholdet i klagen. Derfor klag heller skriftlig, pr mail og sms er godtatt skriftlig medium. Klagen er gyldig selv om selskapet ikke svarer. Svarer de ikke innen en tid kan saken bringen videre til FR.
b. Avdekker du feil med kjøretøyet som er mangel etter lovens regler før det er gått 6 mnd bærer de bevisbyrden for at den ikke forelå før overtakelse. Loven presumerer (legger til grunn) at den eksisterte før overtakelse. Dette er mangler som ikke vil være typiske ut fra bilens alder, kvalitet kjørelengde pris, annonse m.m Typiske slitasjedeler vil ikke bli ansett som mangel dersom dette ikke var avtalt.
c. Det fremgår blant annet av loven at du kan klage på mangler jf fobkjl § 15,16 og 17 – du kan klage på forsinket levering jf fobkjl § 6 jf 19-23
d. Avhengig av mangler og byrden ved forsinket levering kan du fremme krav om erstatning, kreve levering, heving, gjennomføre dekningskjøp (kjøp av tilsvarende gjenstand og fremme krav om at Billigbil dekke mellom kostnaden).
5. Frem så klagen til FR. Du må bevise dine påstander i en slik sak. Er det mangler, er det lurt å innhente vurderingen fra NAF eller tilsvarende sakkyndige for å si noe om ditt krav og de feil som er avdekket.
a. Du har ikke bevisbyrden for den juridiske vurderingen, den vil FR som objektiv part vurdere. Du bærer bevisbyrden for at feilene eksisterer og at de ikke er i samsvar med det som ble avtalt, eller at det er vesentlige feil utover det en alminnelig kunne forvente ved kjøpet av dette kjøretøyet.
6. Oppnår ikke partene enighet vil saken sendes over til FTU for rettskraftig dom. Dette er for begge parter en gratis prosess. Den rettskraftige dommen kan brukes som tvangsgrunnlag ovenfor selskapet – inndrive beløpet.

Andre forhold
1. Viser det seg at forholdene i din sak er alvorlig nok kan selskapet anmeldelse og eventuelt straffeforfølges
2. Det har vært en gjentakende opplevelse at Jonli slår selskapene konkurs etterhvert som kravene blir for omfattende. Den som har tid og ressurser kan fremme sak mot styremedlemmer, slik at kravet ditt ikke faller bort ved konkursen men følger privatpersonen
3. Er det jukset eller endret på PKK-kontroller kan dette rapporteres inn til Vegvesenet som er kontrollmyndighet med verksteder som gir PKK-kontroller
4. Ved konkurser er du, dersom du har krav mot selskapet kreditor, du kan anmode bostyre (konkursstyre) oftest en advokat om konkurskarantene, blant annet med henvisning til omfattende forbrukerkrenkelser i nåværende og tidligere selskap.
5. Dersom det er mulig klag gjerne Jonli inn som part – dersom det gjengis endelig FTU dom er det enklere for nye forbrukere å finne saker på selskapet, ettersom det til stadighet opprettes nye selskaper.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s